- Αναλυτική παρουσίαση και περιγραφή των εξετάσεων επιπέδου Sorbonne Β2
– Μεθοδολογική προσέγγιση των γραπτών και προφορικών εξετάσεων
– προτάσεις και συμβουλές μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης
– Εκθέσεις με οδηγίες με παιδαγωγική προσέγγιση και οδηγίες επίλυσης
– πίνακες βαθμολόγησης
– λύσεις των ασκήσεων και απομαγνητοφώνηση των προφορικών τέστ
– υποδείγματα εκθέσεων
- Présentation et descriptif détaillés des épreuves du Sorbonne B2
– Approche méthodologique des épreuves écrites et orales
– Propositions et conseils pédagogiques
– Epreuves d’expression écrite avec approches pédagogiques et conseils de rédaction.
– Grilles d’évaluation
– Exemples d’épreuves
– Corrigé des exercices et transcriptions des épreuves orales
– Propositions de corrigé d’expressions écrites