- Αναλυτική παρουσίαση και περιγραφή των εξετάσεων επιπέδου Sorbonne Β2
- Μεθοδολογική προσέγγιση των γραπτών και προφορικών εξετάσεων
- προτάσεις και συμβουλές μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης
- Εκθέσεις με οδηγίες με παιδαγωγική προσέγγιση και οδηγίες επίλυσης
- πίνακες βαθμολόγησης
- λύσεις των ασκήσεων και απομαγνητοφώνηση των προφορικών τέστ
- υποδείγματα εκθέσεων
- Présentation et descriptif détaillés des épreuves du Sorbonne B2
- Approche méthodologique des épreuves écrites et orales
- Propositions et conseils pédagogiques
- Epreuves d’expression écrite avec approches pédagogiques et conseils de rédaction.
- Grilles d’évaluation
- Exemples d’épreuves
- Corrigé des exercices et transcriptions des épreuves orales
- Propositions de corrigé d’expressions écrites